NL: Info voor de circusles

Algemeen

Circus Zonder Handen respecteert alle verplichte regels die betrekking hebben op het organiseren van wekelijkse circuslessen. We respecteren bovendien de regels van de desbetreffende infrastructuur.

Deze tijden vergen een maximum aan flexibiliteit en veerkracht van uw kind, uzelf en van ons. We doen er alles aan om op een veilige manier ons geliefde circus te blijven beoefenen. We hebben daarvoor iedereen nodig om dit te waarborgen.

Verzorg jezelf, draag zorg voor de ander.

Het team van Circus Zonder Handen

COVID-maatregelen

Uitgangspunt: 

Alle lessen kunnen plaatsvinden en iedereen mag deelnemen, als dat veilig kan.
Zolang je van ons geen annulatie krijgt, gaan alle lessen door!

Tijdelijk geannuleerde lessen:
WLW52: Circus 1 (op vrijdag in Laken)
WLW53: Circus 2 (op vrijdag in Laken)

De voorwaarden voor deelname:

 • Als je ziek bent, kan je niet deelnemen aan de les. 
 • Als je positief test op Covid-19, breng je CZH op de hoogte. 
  • Je blijft thuis zolang je besmettelijk bent. Dit is 7 dagen na de start van de klachten. Je kan na 7 dagen opnieuw naar de les komen als er 3 dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.
 • Als je in quarantaine moet, kan je niet deelnemen aan de les. 
  • Wie een besmet persoon binnen de eigen bubbel heeft (ouder, broer, zus..) kan niet deelnemen, contacteert een arts en respecteert het advies wat betreft aanwezigheid in de les. 
  • Wie door contacttracers werd gecontacteerd om te laten testen, neemt niet deel aan de les tot verdere instructies van de arts. 
  • Wie uit een risicogebied terugkeert uit vakantie respecteert de veiligheidsmaatregelen hiervoor. 
 • Iedereen moet ingeschreven zijn voor de wekelijkse lessen zodat we de noodzakelijke contactgegevens hebben.

Organisatie van de lessen

Vóór de les: 

 • Neem je eigen drinkbus mee naar de les. Schrijf je naam duidelijk op de fles/drinkbus
 • Was of ontsmet je handen voor de les. CZH voorziet ontsmettingsmiddel. 
 • Doe je sportkledij al zoveel mogelijk aan. 

Aankomst op de locatie: 

 • Wees op tijd, maar ten vroegste 5 minuten op voorhand om te vermijden dat 2 lesgroepen elkaar kruisen.
 • Personen die niet deelnemen aan de les respecteren bij het wachten de COVID-maatregelen: binnen de infrastructuur mondmasker aan, buiten social distance.  
 • Volg de aangegeven route in het gebouw. Er zal telkens iemand van CZH aan de ingang staan om alles in goede banen te leiden.
 • Ontsmet de handen voor de start van de les.
 • De trainer vinkt nauwgezet de aanwezigheidslijst af (info belangrijk voor contactopsporing).

Tijdens de les:

 • Kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker tot in de sportzaal. De trainer zal aangeven wanneer het mondmasker uit kan (bij sportieve inspanningen en bij het respecteren van de 1,5m afstand).
 • Circomotoriek: ouders doen terug mee, yes! Ze houden een mondmasker aan tot in de sportzaal. De trainer zal aangeven wanneer het mondmasker uit kan (in de “huisjes”, bij sportieve inspanningen en bij het respecteren van de 1,5m afstand).
 • De trainers dragen een mondmasker tijdens de les tenzij ze de social distance kunnen bewaren.  
 • De ruimtes worden zoveel mogelijk verlucht of lessen gaan door in de buitenruimte. 
 • Contact tussen de deelnemers mag in de circustechnieken. 
 • Deelnemers en trainers zien toe dat handen ontsmet worden bij binnenkomst, na toiletgebruik en bij het buitengaan.
 • Indien een deelnemer symptomen van COVID vertoont tijdens de les, zal de persoon in een aparte ruimte worden gebracht en wordt er gevraagd om de persoon op te halen. Er wordt sterk aangeraden om vervolgens opvolging door een arts te voorzien. 

Na de les:

 • Deelnemers en trainers ontsmetten na de les hun handen.
 • Deelnemers volgen het voorziene traject binnen het gebouw en vermijden contact met een andere lesgroep.
 • Ouders wachten buiten op hun kind en respecteren de social distancing maatregelen.

COVID SAFE TICKET

Vanaf 15 oktober wordt het gebruik van een 'Covid Safe Ticket' VERPLICHT voor alle 16-plussers die deelnemen aan sport -en dansactiviteiten in Brussel.

Voor Circus Zonder Handen betekent dit dat alle deelnemers vanaf 16 jaar, voor deelname aan de wekelijkse lessen of open trainings, over een Covid Safe Ticket dienen te beschikken. Dit geldt dus ook voor de ouders die deelnemen aan de les Circomotoriek.

WAT IS EEN COVID SAFE TICKET?

 • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt
 • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden
 • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen
 • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag

SCANNEN TICKET:

CZH zal vanaf vrijdag 15 oktober, bij aanvang van de lessen en open trainings, het Covid Safe Ticket van alle +16-jarigen scannen.

Deze lessen zijn:

2122-WLH12 Specialisatie Grondacro, Porté & Bascule
2122-WLH22 Specialisatie Jongleren
2122-WLH25 Acro Circus Volwassenen
2122-WLH34 Specialisatie Parkour & Tricking
2122-WLH42 Specialisatie Luchtacro & Mast
2122-WLH66 Parkour & Tricking jongeren
2122-WLH67B Specialisatie Rope Skipping
SOL-training op woensdagavond en Open Training op vrijdagavond

+ ouders van de lessen:

2122-WLH60 Circomotoriek
2122-WLH61 Circomotoriek
2122-WLH62 Circomotoriek

>>> BRENG DUS JOUW DIGITALE (in de 'Covid Safe' app) OF PAPIEREN TICKET MEE NAAR DE LES!

LET OP: als organisator zijn wij aansprakelijk bij overtredingen. 

FAQ

Wat als je kind tijdens het schooljaar positief test op COVID of symptomen* vertoont (in afwachting van test)?

 • Verwittig Circus Zonder Handen via 0471 45 47 94 of circus@zonderhanden.be
 • Geef de contactgegevens van Circus Zonder Handen door aan de contact tracers zodat ze ons kunnen contacteren indien nodig

Wat als een ander kind/trainer in de les positief testte op COVID 19?

 • CZH neemt contact op met de trainer
 • Samen met de trainer wordt er bekeken of er hoog-risico-contacten waren in de les. De hoog-risico-contacten zal gevraagd worden om de dokter te contacteren ivm een test en quarantaine. 
 • CZH waarschuwt de andere leerlingen (laag-risico) en vraagt hen om extra waakzaam te zijn.

Wat als er verschillende lessen worden geannuleerd door Circus Zonder Handen?

 • Bij annulatie van een deel van de lessen door CZH omwille van COVID-19, kan een gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld (pro rata van het aantal geannuleerde lessen) gevraagd worden. In dat geval stellen we de ouders hiervan op de hoogte.
 • Er is geen terugbetaling mogelijk door afwezigheid van de deelnemer omwille van ziekte of quarantaine van de deelnemer zelf. 

*Symptomen COVID 

Dit zijn symptomen die op COVID kunnen wijzen, ook als dat het enige symptoom is: koorts, ernstige hoest, kortademigheid, pijn of druk op de borst, verlies van smaak- of reukzin, …

Als je twee of meer van de volgende symptomen hebt, kan dat ook op COVID wijzen als er geen andere duidelijke oorzaak is: keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, sterke vermoeidheid, lopende/verstopte neus, niezen, diarree. Contacteer een arts om je hierover advies te geven.

FR: informations pour les cours

En général

Circus Zonder Handen respecte toutes les règles obligatoires dans le cadre de l’organisation de cours de cirque hebdomadaires. Nous respectons également les règles imposées par le responsable de l’infrastructure concerné.

Nous traversons une période qui requiert un maximum de flexibilité et de résilience de la part de votre enfant, de vous-même et de nous. Nous mettons tout en œuvre pour que la pratique du cirque puisse se poursuivre en toute sécurité. Pour y parvenir, nous avons besoin du concours de chacun.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

L’équipe de Circus Zonder Handen

Mesures COVID

Principe

Tous les cours peuvent avoir lieu, et tout le monde peut y prendre part, à condition que les mesures de sécurité soient respectées. Tant que vous ne recevez pas d'annulation de notre part, tous les cours continuent !

Cours temporairement annulés :
WLW52 : Circus 1 (le vendredi à Laeken)
WLW53 : Circus 2 (le vendredi à Laeken)

Conditions de participation

 • Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas assister au cours. 
 • Si le résultat de votre test au Covid-19 est positif, vous devez en informer CZH. 
  • Vous devez rester chez vous aussi longtemps que vous êtes contagieux, soit pendant 7 jours après l’apparition des symptômes. Vous pouvez reprendre les cours après 7 jours si vous n’avez plus eu de fièvre depuis 3 jours et que vos symptômes se sont atténués.
 • Si vous devez être mis en quarantaine, vous ne pouvez pas participer à la classe. 
  • Si une personne appartenant à votre bulle (parent, frère, sœur, etc.) est infectée, vous ne pouvez pas participer au cours ; vous devez prendre contact avec un médecin et respecter les recommandations concernant la présence au cours.
  • Toute personne contactée par un contact tracer afin de passer un test Covid ne peut pas prendre part au cours avant d’avoir obtenu de plus amples instructions du médecin.
  • Toute personne rentrant d’une zone de vacances à risque doit respecter les mesures de sécurité prévues dans ce cas.
 • Chaque participant doit être inscrit aux cours hebdomadaires et ce, afin que nous disposions des coordonnées nécessaires.

Organisation des cours

Avant le cours

 • Venez au cours avec votre propre gourde d’eau. Inscrivez votre nom sur la bouteille/gourde de manière lisible.
 • Lavez-vous les mains avant le cours. Nous fournirons également du désinfectant.
 • Dans la mesure du possible, venez déjà vêtu de vos vêtements de sport. 

Arrivée sur place

 • Soyez à l’heure. Arrivez toutefois au moins 5 minutes à l’avance pour éviter que deux groupes se croisent.
 • Les personnes qui ne participent pas au cours doivent respecter les règles de distanciation sociale pendant le temps d’attente.
 • Suivez l’itinéraire indiqué dans le bâtiment. Un membre de CZH sera systématiquement présent à l’entrée pour veiller à ce que tout se passe bien.
 • Désinfectez-vous les mains avant le début du cours.
 • Le formateur coche scrupuleusement la liste de présence (information importante pour le suivi des contacts).

Pendant le cours

 • Les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque jusqu’à l’intérieur du gymnase. Le formateur indiquera à quel moment le masque peut être retiré (lors d’efforts sportifs et moyennant le respect d’une distance de 1,50 m).
 • Circomotricité : les parents peuvent participer de nouveau! Le formateur indiquera à quel moment le masque peut être retiré (dans leurs « cocon », lors d’efforts sportifs et moyennant le respect d’une distance de 1,50 m).
 • Les formateurs portent un masque pendant le cours s’ils ne peuvent pas respecter la distanciation physique.
 • Les locaux sont ventilés autant que possible, ou les cours sont donnés à l’extérieur.
 • Dans les techniques de cirque, le contact entre les participants est autorisé.
 • Les participants et les formateurs doivent se désinfecter les mains à leur arrivée, après l’utilisation des toilettes et au moment de quitter les lieux.
 • Tout participant qui présente des symptômes du Covid pendant le cours sera isolé dans un local distinct, dans l’attente qu’on vienne le chercher. Une consultation médicale sera vivement recommandée.

Après le cours

 • À la fin du cours, les participants et les formateurs se désinfectent les mains.
 • Les participants suivent l’itinéraire prévu à l’intérieur du bâtiment et évitent tout contact avec un autre groupe.
 • Les parents attendent leur enfant à l’extérieur en respectant les mesures de distanciation sociale.

COVID SAFE TICKET

A partir du 15 octobre, l'utilisation d'un 'Covid Safe Ticket' est OBLIGATOIRE pour toutes les activités sportives et de danse pour les participants de plus de 16 ans, à Bruxelles.

Pour Circus Zonder Handen, cela signifie que tous les participants âgés de 16 ans et plus ont besoin d'un Covid Safe Ticket pour participer aux cours hebdo-madaires ou open trainings.

C'EST QUOI UN COVID SAFE TICKET?

 • vous avez un certificat de vaccination : vous êtes entièrement vacciné depuis plus de 2 semaines
 • vous avez un certificat de récupération datant de moins de 6 mois
 • vous avez fait un test PCR, dont le résultat est négatif : validité = jour du test plus 2 jours
 • vous avez fait un test antigénique rapide par du personnel médicalement, avec un résultat négatif : validité = jour du test plus 1 jour

SCANNER LE TICKET

CZH va scanner le CST des participants 16+ ans, au début des cours et des open trainings, à partir du vendredi 15 octobre.

Ces cours sont: 

2122-WLH12 Specialisatie Grondacro, Porté & Bascule
2122-WLH22 Specialisatie Jongleren
2122-WLH25 Acro Circus Volwassenen
2122-WLH34 Specialisatie Parkour & Tricking
2122-WLH42 Specialisatie Luchtacro & Mast
2122-WLH66 Parkour & Tricking jongeren
2122-WLH67B Specialisatie Rope Skipping
SOL-training le mercredi soir et Open Training le vendredi soir

+ les adultes des cours:

2122-WLH60 Circomotoriek
2122-WLH61 Circomotoriek
2122-WLH62 Circomotoriek

>>> EMPORTEZ VOTRE TICKET DIGITAL (sur le 'Covid Safe' app) OU PAPIER AU COURS.

ATTENTION: en tant qu'organisateur, nous sommes responsables de toutes les infractions.

FAQ

Que faire si votre enfant est testé positif au Covid ou présente des symptômes* (en attente du test) pendant l’année scolaire ?

 • Avertissez Circus Zonder Handen par téléphone au 0471/45 47 94 ou par e-mail à l’adresse circus@zonderhanden.be.
 • Transmettez les coordonnées de Circus Zonder Handen aux contact tracers afin qu’ils puissent se mettre en rapport avec nous le cas échéant.

Que se passe-t-il si un autre enfant/formateur du cours est testé positif au Covid-19 ?

 • CZH prend contact avec le formateur et vérifie auprès de ce dernier s’il y a eu des contacts à haut risque pendant le cours. Les personnes ayant eu des contacts à haut risque seront invitées à contacter leur médecin pour un test et une mise en quarantaine.
 • CZH prévient les autres élèves (ayant eu des contacts à faible risque) et les invite à faire preuve de vigilance accrue.

Que se passe-t-il si Circus Zonder Handen annule plusieurs cours ?

 • En cas d’annulation d’une partie des cours par CZH à cause du COVID-19, un remboursement partiel des frais d’inscription (au prorata du nombre de cours annulés) pourra être demandé. Dans ce cas, nous en informerons les parents.
 • L’absence du participant pour cause de maladie ou de quarantaine ne donnera lieu à aucun remboursement.

* Symptômes du Covid

Un seul des symptômes suivants peut indiquer une infection au Covid : fièvre, toux sévère, essoufflement, douleur ou pression dans la cage thoracique, perte du goût ou de l’odorat, etc.

Deux ou plusieurs des symptômes suivants peuvent également indiquer une infection au Covid s’il n’existe pas d’autre cause évidente : mal de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue importante, nez qui coule ou nez bouché, éternuements, diarrhée. Contactez un médecin pour un avis médical.

Corona-Coördinator

De Corona-Coördinator van Circus Zonder handen is Mathilde Renson. Ze is te bereiken via het nummer 0465 38 29 33 of via mathilde@zonderhanden.be.